Tilgå ny webside på www.tteplast.dk
 

Priser

Oplysning om pris, sker henvendelse på mail eller direkte til TTE Plast, se kontakt for yderligere information.
Leveringsbetingelser:

§1.Salgs- og leveringsbetingelserne omfatter alle leverancer og ordre, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

 

§2. TILBUD Alle tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er udtrykkelig angivet i tilbuddet, tilbud er kun gældende ved samlet bestilling og levering inden 30 dage af hele det i tilbuddet omtalte, med mindre, andet skriftligt er bekræftet af TTE Plast. Mål og tekniske specifikationer er af vejledende karakter, og TTE Plast påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.

 

§3. PRISER & LEVERING Alle priser er ab lager Silkeborg, eller ab producent, alle vare afsendes ifølge aftale, og først efter at fakturabeløbet er registreret indbetalt på oplyste bankkonto. Alle ydelser er ekskl. moms & afgifter. valutakurser, told, afgifter, fragt, forsikringer, nationale som Internationale. Alle vare der henstår på TTE Plast´s lager er for købers regning og risiko efter udfakturrering. Alle leveringer er uden transportforsikring hvis intet andet er aftalt skriftligt. Vare solgt som skaffevare, brugtvare, restvare, eller til reduceret pris, tages ikke retur, dette gælder også vare i anbrudt emballage. Da levering af vare som regel foregår med sættevogn uden lift, så kører chaufføren så tæt til aflæsningsstedet som han skønner muligt, køber/modtager er forpligtet til at stille nødvendigt mandskab og maskiner til rådighed for aflæsning, evt. ventetid for chauffør/lastvogn er for købers regning. Vare der afhentes eller leveres på/fra TTE Plast´s område sker på Kundes ansvar, så som skader på varer, køretøjer, personel ol. TTE Plast påtager sig intet ansvar for varer der beskadiges af forsinket transport eller fejlagtig opbevaring under transport. Ordre effekturreres først når TTE Plast har modtaget ordrebekræftelse retur, i underskrevet stand.

 

§4. MONTAGE Montage er ikke inkluderet i tilbuddet, alle forslag fra TTE Plast´s side til montage er kun af anvisende art, og er ikke ansvarspådragende. Montageanvisninger og sikkerhedscertifikater kan i visse tilfælde forekomme på andet sprog end Dansk.

 

§5. FORSINKELSE TTE Plast er berettiget til at udskyde eller annullere levering i tilfælde af strejke, lockout, ildsvåde, oversvømmelse, maskinskade, krig, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, forsinkelse under transport, manglende betaling eller andre forhold hvor TTE Plast ikke er herre. Køber er ikke berettiget til at annullere aftalen eller kræve skadeserstatning på grund af forsinket levering.

 

§6 MANGLER Reklamationer over mangler ved de leverede varer må fremsættes senest 8 dage efter overgivelsen af varer til køber, medmindre TTE Plast´s Leverandør af det pågældende produkt, skriftligt har påtaget sig en længere reklamationsret for den pågældende mangel. Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen at undersøge, om der er mangler ved de leverede varer. Køber kan efter reklamation over en vare ikke hæve købet, før TTE Plast har haft mulighed for at afhjælpe manglen, eventuelt ved omlevering. På varer der ikke er monteret af TTE Plast, eller som bruges/belastes på en måde som ikke er normalt eller hensigtsmæssigt, er der ikke reklamationsret.

 

§7. RETURNERING AF VARER Lagervarer leveret af TTE Plast tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og kun i original ubrudt fejlfri emballage. Returvarer skal være mangelfrie. Enhver fragtudgift eller anden omkostning i forbindelse med returvare betales af køber. Kreditering sker med en prisreduktion på 25 %. Eventuelle tilgodehavender i Kundens favør vil i forbindelse med returnering/reklamation blive modregnet i fremtidige leverancer, og ikke tilbagebetalt. Skaffevare tages IKKE retur.

Da produkter leveret af TTE Plast, hovedsageligt er produktseret af genbrugsmateriale, vil der kunne forekomme farveudsving, mål differencer osv. hvilket ikke er en mangel eller gyldig grund til reklamation/returnering.

 

§8 ANSVARSBEGRÆNSNING TTE Plast påtager sig intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste, montage eller remontage omkostninger og andre direkte eller indirekte tab hos køber, der måtte være følgen af leverede produkters svigten - uanset årsag – herunder fabrikationsfejl. Certifikater og attester på produkter er udstedt til de respektive producenter af de pågældende produkter, som herved er ansvarlig for certifikaterne og attesternes ægt og gyldighed. Alle anvisninger om arbejds og monteringsmetoder er af forslag og oplysende art, og ikke ansvarspådragende for TTE Plast.

 

§9. BETALING Betaling for vareleverancer er netto kontant før levering (varen vil blive afsendt når betalingen er registeret på oplyste konto)

 

§10. MISLIGEHOLDELSE AF BETALING Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling ved en af TTE Plast leverancer, eller køber kommer i betalingsstandsning, kan TTE Plast med øjeblikkelig virkning standse yderligere leverancer, og hele TTE Plast´s tilgodehavende forfalder straks til skadesløs betaling, uanset de aftalte betalingsvilkår. TTE Plast påberåber sig ejendomsretten af leverede vare til fuld og endelig betaling foreligger.

 

§11. KØBERS FORDRINGSHAVERMORA Såfremt køber ikke aftager købte varer på aftalt leveringsdato, medfører dette ikke nogen ændring i købers pligt til at betale købssummen for hele ordrepålydende med valør på aftalt leveringsdato. En eventuel oplagring hos TTE Plast sker i sådanne tilfælde fra leveringsdagen på købers regning og risiko, og mod betaling til TTE Plast for brug af lagerplads. Hvis køber ikke senest 8 dage fra aftalt leveringsdag, har aftaget varerne, er sælger berettiget til at afhænde varerne til anden hånd, evt. differencer, tab, salgsomkostninger (min. 25 %) er for købers regning.

§ 12. JURA Såfremt der opstår juridiske forhold der skal afgøres ved Domstolene, skal dette foregå i Retskredsen tættest på TTE Plast adresse.